دانشجویانی که تمایل دارند از کلاس های تقویتی استفاده نمایند فرم زیر را نهایتا تا یک ماه بعد از شروع ترم تحصیلی تکمیل نموده و به کارشناس مربوطه تحویل دهند.

1-دانلود فرم ثبت نام

دانشجویانی که توانایی و تمایل به تدریس دارند فرم زیر را در ابتدای ترم تحصیلی تکمیل نموده و به کارشناس مربوطه تحویل دهند.(قابل ذکر است دانشجویان غیر شاهد نیز می توانند مدرس کلاس های تقویتی باشند.)

2-دانلود فرم جذب مدرس