نشریه پلاک فرمانده به همت جمعی از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ، فعالیت خود را از اردیبهشت سال1397 آغاز کرد.فعالیت این نشریه همچنان ادامه دارد...

1-دانلود نشریه  پلاک فرمانده شماره 1

2-دانلود نشریه پلاک فرمانده شماره 2

3-دانلود نشریه پلاک فرمانده شماره 3

4-دانلود نشریه پلاک فرمانده شماره 4

5-دانلود نشریه پلاک فرمانده شماره 5