مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده ایثارگری

1-آخرین مدرک تحصیلی

2-آخرین حکم کارگزینی

3-کپی از تمام صفحات شناسنامه

4-احراز مدرک ایثارگری

5- تکمیل فرم اطلاعات فردی

 

فرم اطلاعات فردی 2