مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده ایثارگری:

1-فتوکپی کارت ایثارگری(پشت و رو یک برگ)

2-فتوکپی از صفحه اول شناسنامه(یک برگ)

3-فتوکپی از کارت ملی پشت و رو (یک برگ)

4-عکس(یک قطعه)

5-کامل نمودن فرم اطلاعات فردی

دانلود فرم اطلاعات فردی