امور مالی(شرح وظایف)

1-تهیه لیست کمک شهریه تحصیلی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر  دوره نوبت دوم(شبانه) و دوره شهریه ­پرداز در هر نیمسال تحصیلی و ارسال آن به بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران

2-تهیه لیست کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی و ارسال آن به بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران

3-پیگیری مطالبات از اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران

4-تحویل اسناد هزینه ­کرد به امور مالی یا اداره تدارکات دانشگاه و تسویه حساب مالی با آنها

5- نظارت بر تنظیم کلیه قراردادهای حق التدریس و.... و پیگیری پرداخت آنها