امور آموزشی (شرح وظایف)

1-تشکیل پرونده برای دانشجویان

2-تحلیل وضعیت تحصیلی دانشجویان

3-برگزاری کلاس­های تقویت بنیه علمی، گروه درسی و یار درسی

4-شناسایی و مشاوره با دانشجویانی که در هر نیمسال تحصیلی دچار افت تحصیلی شده­ اند.

5-رسیدگی به مشکلات آموزشی دانشجویانی که از طریق استادان مشاور و کارشناسان دانشکده ­ها معرفی می­ شوند و در صورت لزوم تهیه گزارش های کارشناسی برای طرح در ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه، کمیسیون موارد خاص دانشگاه و کمیسیون استانی

6-برنامه­ ریزی و بسترسازی برای تداوم تحصیل دانشجویان مستعد شاهد و ایثارگر در مقاطع بالاتر

7-جمع ­آوری آیین ­نامه­ ها و مقررات، مصوبات و دستورالعمل ­های آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر