تاریخچه

آیین­ نامه اجرایی دفاتر امور ایثارگران در دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی(موضوع مصوبه دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی) طی نامه شماره 9/14786 مورخ 71/6/16 توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاه ­ها ابلاغ شد. در این آیین­ نامه شرح وظایف و ساختار سازمانی ادارات کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه است و رئیس آن با حکم ایشان منصوب می شود.