• تماس با ما

آقای رجبیان        48392355

آقای حسینی     48392277

آقای واقفی       48392352

آقای آقاجانی     48392188

خانم بهمنی      48392356

خانم عسگری  109*9-88692345

آدرس ایمیلd.shahed_allameh@yahoo.com

آدرس کانال کانون علمی-فرهنگی ایثار 

kanoonisaratu@

    ساعت تماس

شش ماه اول سال            12:30-8     15:30-14

شش ماه دوم سال            12-8       15:30-13.30

 ایام کرونا                                 14-8