• تماس با ما

ساختمان مرکزی:44737540

دانشکده ادبیات و زبان های خارجی:88692345-9، داخلی109

دانشکده علوم اجتماعی:22266619

دانشکده اقتصاد:88721224

آدرس ایمیلd.shahed_allameh@yahoo.com

آدرس کانال کانون علمی-فرهنگی ایثار 

kanoonisaratu@