• خبر روز


ارسال غیر حضوری درخواست های دانشجویان به امور شاهد و ایثارگر

امور شاهد و ایثارگر دانشگاه در نظر دارد برای تسهیل در روند آموزشی، پاسخ سریعتر به درخواستهای دانشجویان محترم و مکاتبه با رئیس امور شاهد و ایثارگر در جهت حل مشکلات آموزشی دانشجویان، امکان ارسال درخواستها را به صورت الکترونیکی و غیر حضوری فراهم آورد.دانشجویان می توانند فرم زیر را تکمیل نموده و درخواست خود را از امور شاهد و ایثارگر پیگیری نمایند .

فرم درخواست دانشجویان ایثارگر

تاریخ درج خبر: 1399/02/28  -  ساعت درج خبر: ١٢:١٩  -  شماره خبر: ١٢٠٠٠  -  تعداد بازدید: 355


خروج